Platby

Finanční norma pro stravné od 1. 9. 2023:

Úplata za předškolní stravování (stravné) dětí

Výše stravného je stanovena dle stravovacího řádu mateřské školy.

  1. Stravování zabezpečuje školní jídelna při mateřské škole.
  2. Stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a výší finančních normativů na nákup potravin. V souladu s celkovou koncepcí školy je kladen důraz na ozdravění výživy dětí.
  3. Týdenní jídelníček sestavuje hospodář školy a je vyvěšen v každé šatně dětí.
  4. Pro děti jsou zajištěna tři jídla (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina). Dopolední svačina nemůže nahrazovat snídani, kterou by měli rodiče poskytnout dítěti doma.
  5. V případě, že má dítě hrazenou celodenní stravu a odchází z MŠ po obědě, odnáší si odpolední svačinu sebou domů při odchodu z MŠ.

 Celodenní stravné pro děti 3 – 6 let:                           55,- Kč/den

Celodenní stravné pro děti 7 let a více:                      57,- Kč/den

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Všechny platby za stravné a školné probíhají bezhotovostně:

školné: trvalým příkazem 832,- Kč/měsíčně na účet 27-2244520247/0100 k 10. dni měsíce. Do popisu platby je nutné zadat celé jméno dítěte + název třídy.

stravné: trvalým příkazem 1100,- Kč/měsíčně na účet 123-3492970217/0100. 

V případě nejasností doloží platby zákonný zástupce dítěte na vyžádání třídní učitelce či vedoucímu ŠJ.