Zápis

Výsledky zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle zákona  § 2 zákona č. 67/2022 sb. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

 

 


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a.

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

 Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 2.6.2022 od 14:00 do 17:00

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a.

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Praze dne/дата 25.5.2022.

  Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

 


Zápis pro děti z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině se koná ve čtvrtek 2. června od 14 do 17h v ředitelně mateřské školy.

Зарахування до Дитячого садка , Прага 8, U Sluncové 10a

на навчальний рік 2022/2023 – діти – іноземці (Україна)

DATUM ZÁPISU 2. 6. 2022  з 14:00 до 17:00 годин.

Інформація для запису: Шановні батьки, якщо ви просите записати дитину в дитячий сад, ця інформація призначена саме для вас.

Документи для запису:

 • Заява на вступ до дошкільної освіти
 • Реєстраційний лист – потрібно підтвердити у педіатра
 • візу, підтвердження про проживання в Чеській Республіці, документ для перевірки постійного місця проживання дитини, що входить до району Праги 8
 • свідоцтво про народження

Документи для запису ви здаєте особисто в день реєстрації  2. 6. 2022 у дитячому садку, коли вам буде надано реєстраційний номер.

Результати реєстрації будуть опубліковані на сайті дитячого садку:

www.msusluncove.cz/zapis/

Критерії прийому дітей до дошкільної освіти в 

Дитячого садка , Прага 8, U Sluncové 10a на навчальний рік 2022 / 2023:

 1. Дитина, котра повинна відвідувати дитячий садік, з місцем проживання району Прага 8. (Тобто дитина, яка досягне 5 років до 31. 8 2022 до початку обов’язкового навчання.)
 2. Дитина з місцем проживання району Прага 8, яка до початку навчального року (до 31. 8 2022) досягне не менше 4 років, за датою народження від найстарших до наймолодших.
 3. Дитина з місцем проживання району Прага 8, яка до початку навчального року (до 31. 8 2022) досягають не менше 3 років, за датою народження від найстарших до наймолодших.
 4. Дитина з місцем проживання району Прага 8, яка досягне не менше 3 років до кінця цього календарного року (до 31. 12. 2022), за датою народження від найстарших до наймолодших.
 5. Всі інші діти,які неналежатьдо району Прага 8 в порядку від найстаршого до наймолодшого дозаповнення вільних можливостей дитячого садку.

Попередження: прийняття вирішує місце проживання і порядок за віком (див. вище), в низькій мірі до виконання спроможності дитячого садку.

Zápis do Mateřské školy, Praha 8, U Sluncové 10a

 na školní rok 2022/2023 – děti – cizinci (Ukrajina)

DATUM ZÁPISU 2.6. 2022 od 14 do 17 hodin.

Informace k zápisu: Vážení rodiče, pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy, jsou tyto informace určené právě pro Vás.

Dokumenty k zápisu:

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Evidenční list – nechte potvrdit od pediatra
 • vízum, potvrzení k pobytu v ČR, doklad k ověření faktického pobytu dítěte ve spádové oblasti MČ Praha 8
 • rodný list dítěte

Dokumenty k zápisu odevzdáte osobně v den zápisu 2. 6. 2022   v budově mateřské školy, kdy vám bude přiděleno registrační číslo.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy:

www.msusluncove.cz/zapis/

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do

Mateřské školy, Praha 8, U Sluncové 10a pro školní rok 2022 / 2023:

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem faktického pobytu v MČ Praha 8 tzn. dítě, které dosáhne 5. roku do 31. 8. 2022, až do doby zahájení povinné školní docházky.

2. Dítě s místem faktického pobytu v MČ Praha 8, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

3. Dítě s místem faktického pobytu v MČ Praha 8, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

4. Dítě s místem faktického pobytu v MČ Praha 8, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2022), podle data narození od nejstarších po nejmladší.

5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 8 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

Upozornění: o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše), sestupně do naplnění kapacity školy.

Školským obvodem (spádovost) je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2017 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

Dokumenty ke stažení:

Evidenční list

Žádost o přijetí MŠ U Sluncové

Příručka pro ukrajinské rodiče ukrajinsky

Příručka pro ukrajinské rodiče česky

Vyhláška č.4 o školských obvodech 2019